Rekrutacja 20/21


Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostały wywieszone w przedszkolu.

Więcej informacji u Dyrekcji pod num tel. 503-394-608.

Od 02 do 07 kwietnia 2020 roku, można składać wnioski drogą elektroniczną, przesyłając dokumenty na adres mailowy przedszkola: kropelka2@przedszkolekropelka2.pl 

Ilość wolnych miejsc: 19

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka.

Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Do składanego wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2020
  2. Potwierdzenie-woli-zapisu-do-przedszkola
  3. Oswiadczenie-o-wielodzietnosci-rodziny
  4. Oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka
  5. Deklaracja-o-kontynuowaniu-edukacji-przedszkolnej_2019-2020

Terminy:

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w publicznym przedszkolu Kropelka2 w Krakowie.

Kryteria:

System rekrutacji oparty jest o jednolicie ustalone kryteria naboru.  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

1) urodzone w latach 2014-2017;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – urodzone w roku 2018, o ile na dzień rozpoczęcia edukacji przedszkolnej (1 września 2020 r.) będzie miało ukończone 2,5 roku;  

3) z rocznika 2012 lub 2013, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;

4) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych.  

5) Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Kropelka2, nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację dotyczącą kontynuacji i dalszego uczęszczania dziecka. Deklarację należy złożyć w terminie do 26 lutego 2020 roku w godzinach pracy przedszkola. Wzór deklaracji dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na portalu internetowym – www.przedszkolekropelka2.pl

6) Na podstawie  art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

7) Postępowania rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w grupach zbliżonych wiekowo.

8) Postępowania rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora zarządzającego przedszkolem.

9) Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

10) W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i niewystarczającej liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje losowanie. Losowanie przeprowadza komisja rekrutacyjna. W protokole z rekrutacji zamieszcza się informację opisującą przebieg i procedurę losowania.

11) Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Miejską Kraków, mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

12) Szczegóły pobytu dziecka w przedszkolu reguluje „Umowa w sprawie korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2020/2021”.

13) W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

2) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący: