Rekrutacja 2021/22


Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona w przedszkolu.

Informacji udziela również Dyrektor pod num tel. 503-394-608.

Z braku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca NIE będzie prowadzona.

 

Od 01 do 26 marca 2021 roku, można składać wnioski osobiście w przedszkolu. Należy włożyć je do koperty i wrzucić do wyznaczonego pojemnika w holu przedszkola.

Wnioski można również wysłać drogą elektroniczną, przesyłając dokumenty na adres mailowy przedszkola: kropelka2@przedszkolekropelka2.pl

Ilość wolnych miejsc: 18

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu, ważne 30 dni od daty wydania.

Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Do składanego wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola
  2. oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  3. oswiadczenie o wielodzietnoci rodziny

Terminy:

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w publicznym przedszkolu Kropelka2 w Krakowie.

Kryteria:

System rekrutacji oparty jest o jednolicie ustalone kryteria naboru.  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

1) urodzone w latach 2015-2018;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – urodzone w roku 2019, o ile na dzień rozpoczęcia edukacji przedszkolnej (1 września 2021 r.) będzie miało ukończone 2,5 roku;

3) z rocznika 2013 lub 2014, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;

4) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych.  

5) Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Kropelka2, nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację dotyczącą kontynuacji i dalszego uczęszczania dziecka. Deklarację należy złożyć w terminie do 19 lutego 2021 roku w godzinach pracy przedszkola. Wzór deklaracji dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na portalu internetowym – www.przedszkolekropelka2.pl

6) Na podstawie  art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

7) Postępowania rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w grupach zbliżonych wiekowo.

8) Postępowania rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora zarządzającego przedszkolem.

9) Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

10) W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i niewystarczającej liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje losowanie. Losowanie przeprowadza komisja rekrutacyjna. W protokole z rekrutacji zamieszcza się informację opisującą przebieg i procedurę losowania.

11) Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Miejską Kraków, mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

12) Szczegóły pobytu dziecka w przedszkolu reguluje „Umowa w sprawie korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2021/2022”, składana przez rodziców dziecka.

13) W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

2) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący: