Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (kończące w danym roku szkolnym 6 lat – rocznik 2018) mają zapewnione miejsce w przedszkolu bez punktacji.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata (rocznik 2021), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (rocznik 2018). – Dz.U.2023.900 t.j. art. 31 pkt. 1

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (pisemna informacja Rodzica) oraz wolnym miejscu w przedszkolu po zakończonej rekrutacji – dzieci urodzone w roku 2022, o ile na dzień rozpoczęcia edukacji przedszkolnej (01 września 2024 roku) będzie miało ukończone 2,5 roku. 

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA KROPELKA2 NA ROK SZKOLNY 2024/2025